At Bristol Sports Club

<<At Bristol Sports Club>> էջ 90 կարդալ։

At Bristol Sports Club

Tanya is from a sports family. Her mother and father like to play big tennis. Her brother is a good swimmer. She wants to join the Bristol Sports Club.

-Hello, Mr. Brown.

-Hello.

-I am a sports fan. I want to join your sports club.

-Fine. What games do you play Tanya?

-I can basketball and I can play volleyball, too.

-Can you play football?

-No, I can’t. This is a game for boys.

-Not only for boys. I have got a good football team for girls in our club. What games do you want to play?

-I want to play table tennis. Can I play it at your club?

– Of course, you can.

-Thank you. Goodbye, Mr. Brown.

Անծանոթ բառեր

join- միանալ

Club- ակումբ

team- թիմ

Կարդացեք նախադասությունները և ընտրեք ճիշտ տարբերակը։

Այստեղ հինգը մուկ կա։ There is a mouse here. There are five mice here.

Երեխաները գնում են դպրոց։ The children go to school. A child goes to school.

Ես ունեմ ատամներ։ I have a tooth. I have teeth.

Սեղանի վրա կա տասը հատ գիրք։ There are ten books on the table. There is a book on the table.

Ընդգծիր ճիշտ տարբերակը։

15- fifteen, fifty

26- twenty, twenty-six

60- sixteen, sixty

71- seventeen, seventy-one

Դասարանում գրել ենք փոքրիկ պատում <<My favorite sports game>> տեղադրեք բլոգներում։

Հանդիպում գորգի տակ

Աղջիկ բարձրացրեց գորգի ծայրն ու հայտնվեց դրա
տակ։ Հետո հանդիպեց վագրին ու ձիին ու ասաց։
-Որտեղ ես հայտնվեցի, իսկ վագրն ու ձին
ասացին գորգի տակ, աղջիկ զարմացավ և
շփոթված նայեց շուրջը։
Որոշ ժամանակ լռելուց հետո նա սկսեց լաց լինել ,
վագրն ու ձին նրան հարցրեցին ինչու ես լալիս
աղջիկ՞ ես վախենում եմ այն մտքից որ ել երբեք չեմ
կարողանա վերադառնալ տուն , վագրն ու ձին
բարձր ծիծաղեցին և ասացին որ նա ամեն վարկյան
կարող է վերադառնալ տուն և այն ինչ կատարվում է
այս պահին ամբողջը իր երևակայությունն է։ Աղջիկը
վերջապես ժպտաց և նրանք տարբեր խաղեր
խաղացին միասին, ուրախացան և նա
վերադարձավ իր տուն խոստանալով որ նորից
կայցելի իր սիրելի ընկերներին։

Homework

Պատասխանեք հարցերին։

Who / ով/ is Chita?

Chita iz manqi.

What color /գույն/  is Chita?

Chita a iz braun.

What can she do?

She can sing, run, sing a dance

Can the frog run or play games?

No,it cant.

Is dolphin big and white?

Dolqhin iz big and grey

Does Chita see a little brown kitten?

yes,she sees a little kitten

Who is Chita’s friend?

Little kitten is Chita’s friend

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

Chita is a little ………./bear, monkey/

Chita is a ……../funny, sad` տխուր/ monkey.

She ……/has, has not got / friends.

She sees a ……../green, blue/ frog.

Dolphin can………/run, jump/

She wants to have the ……../kitten, frog/ as a friend.

Ջրվեժի անտառապարկում 8․11․2019

Մենք այսօր այցելել ենք Ջրվեժի անտառապարկ։ Այնտեղ տեսել ենք շատ գեղեցիկ բնություն, շատ ծառեր,և տերևաթափ։ Մենք այնտեղ ուրախ ժամանակ անցկացրեցինք և խաղացինք տերևներով շատ գեղեցիկ նկարներ նկարեցինք ահա միքանիսը։